• Company Name : Guang Zhou Shi Xing Ji Wen Hua Chuan Bo Company
 • About Us : &aring;&sup1;&iquest;&aring;&middot;ž&aelig;˜Ÿ&eacute;™…&aelig;–‡&aring;Œ–&auml;&frac14;&nbsp;&aelig;’&shy;&aelig;œ‰&eacute;™&aring;…&not;&aring;&cedil;&aelig;ˆ&ccedil;&laquo;‹&auml;&ordm;Ž2005&aring;&sup1;&acute;&iuml;&frac14;Œ&ccedil;&raquo;&aring;&curren;š&aring;&sup1;&acute;&ccedil;š„&aring;‘&aring;&plusmn;•&aring;&middot;&sup2;&ccedil;&raquo;&aelig;ˆ&auml;&cedil;&ordm;&auml;&cedil;€&aring;&reg;&para;&eacute;›†&aelig;&frac14;”&aring;‡&ordm;&aring;…&not;&aring;&cedil;&iuml;&frac14;Œ&aelig;&uml;&iexcl;&ccedil;‰&sup1;&aring;…&not;&aring;&cedil;, &ccedil;&curren;&frac14;&auml;&raquo;&ordf;&aring;…&not;&aring;&cedil;&iuml;&frac14;Œ&aring;&ordm;†&aring;…&cedil;&aring;…&not;&aring;&cedil;&auml;&cedil;&ordm;&auml;&cedil;€&auml;&frac12;“&ccedil;š„&aelig;–‡&aring;Œ–&aelig;œ&ordm;&aelig;ž„&atilde;€‚&aring;…&not;&aring;&cedil;&aelig;œ‰&ccedil;€&aring;&curren;š&aring;&sup1;&acute;&auml;&cedil;&deg;&aring;&macr;Œ&ccedil;š„&aelig;&frac14;”&egrave;‰&ordm;&ccedil;&raquo;&eacute;&ordf;Œ&iuml;&frac14;Œ&aelig;ˆ&aring;ŠŸ&ccedil;š„&ccedil;&raquo;„&ccedil;&raquo;‡&ccedil;&shy;–&aring;ˆ’&egrave;&iquest;‡&egrave;&reg;&cedil;&aring;&curren;š&aelig;”&iquest;&aring;&ordm;œ&aelig;™š&auml;&frac14;š&atilde;€&auml;&frac14;&auml;&cedil;š&auml;&frac14;š&egrave;&reg;&reg;&atilde;€&auml;&cedil;“&aring;œ&ordm;&aelig;–‡&egrave;‰&ordm;&aelig;&frac14;”&aring;‡&ordm;&atilde;€&egrave;&yen;&eacute;”€&aelig;&frac14;”&aring;‡&ordm;&atilde;€&aring;…ƒ&aelig;—&brvbar;&aelig;™š&auml;&frac14;š&atilde;€&aring;œ&pound;&egrave;&macr;ž&aelig;™š&auml;&frac14;š&atilde;€&aring;…&not;&aring;&cedil;&aring;&sup1;&acute;&auml;&frac14;š&atilde;€&ccedil;&shy;”&egrave;&deg;&cent;&aelig;™š&auml;&frac14;š&atilde;€&aring;•†&auml;&cedil;š&aring;&ordm;†&aring;…&cedil;&atilde;€&aring;‘&aring;&cedil;ƒ&auml;&frac14;š&ccedil;&shy;‰&atilde;€‚ &ccedil;&raquo;&egrave;&yen;&egrave;Œƒ&aring;›&acute;&iuml;&frac14;š &aelig;&frac14;”&aring;‡&ordm;:&auml;&frac14;&auml;&cedil;š&aring;&sup1;&acute;&auml;&frac14;š&atilde;€&aring;…&not;&aring;&cedil;&ccedil;&shy;”&egrave;&deg;&cent;&auml;&frac14;š&atilde;€&aring;…ƒ&aelig;—&brvbar;&aelig;™š&auml;&frac14;š&atilde;€&aring;œ&pound;&egrave;&macr;ž&aelig;™š&auml;&frac14;š&atilde;€&egrave;&iquest;Ž&aelig;–&deg;&aelig;™š&auml;&frac14;š&atilde;€&egrave;&iquest;Ž&aelig;˜&yen;&aelig;™š&auml;&frac14;š&atilde;€&eacute;…’&auml;&frac14;š&atilde;€&aring;&frac14;€&auml;&cedil;š&aring;&ordm;†&aring;…&cedil;&atilde;€&aring;‘&uml;&aring;&sup1;&acute;&aring;&ordm;†&aring;…&cedil;&atilde;€&aelig;ˆ&iquest;&aring;œ&deg;&auml;&ordm;&sect;&aring;&frac14;€&ccedil;›˜&atilde;€&aring;‰&ordf;&aring;&frac12;&copy;&auml;&raquo;&ordf;&aring;&frac14;&atilde;€&aelig;–‡&egrave;‰&ordm;&aelig;&frac14;”&aring;‡&ordm;&atilde;€&auml;&iquest;ƒ&eacute;”€&aelig;&acute;&raquo;&aring;Š&uml;&ccedil;&shy;‰, &aring;…&uml;&ccedil;&uml;‹&ccedil;&shy;–&aring;ˆ’&aelig;‰&sect;&egrave;&iexcl;Œ &egrave;ˆž&egrave;&sup1;ˆ&egrave;Š‚&ccedil;›&reg;:&ccedil;Ž&deg;&auml;&raquo;&pound;&egrave;ˆž&atilde;€&aelig;&deg;‘&aelig;—&egrave;ˆž&atilde;€&aring;&curren;&aring;…&cedil;&egrave;ˆž&atilde;€&eacute;&pound;Ž&aelig;ƒ…&egrave;ˆž&atilde;€&egrave;&iexcl;—&egrave;ˆž&atilde;€&egrave;Š&shy;&egrave;•&frac34;&atilde;€&aelig;‹‰&auml;&cedil;&atilde;€&eacute;&shy;”&aelig;œ&macr;&atilde;€&aelig;‚&aelig;Š€&atilde;€&ccedil;›&cedil;&aring;&pound;&deg;&aring;&deg;&aring;“&atilde;€&aelig;&shy;Œ&aelig;‰‹&atilde;€&auml;&ordm;Œ&auml;&ordm;&ordm;&egrave;&frac12;&not;&atilde;€&auml;&cedil;&shy;&aring;Ž&ccedil;&raquo;&aelig;Š€&ccedil;&shy;‰ &aelig;&uml;&iexcl;&ccedil;‰&sup1;:T&aring;&deg;&aelig;&uml;&iexcl;&ccedil;‰&sup1;&atilde;€&aring;&sup1;&sup3;&eacute;&cent;&aelig;&uml;&iexcl;&ccedil;‰&sup1;&atilde;€&aring;†…&egrave;&iexcl;&pound;&aelig;&uml;&iexcl;&ccedil;‰&sup1;&atilde;€&aelig;—&para;&egrave;&pound;…&aelig;&uml;&iexcl;&ccedil;‰&sup1;&atilde;€&egrave;&frac12;&brvbar;&aring;&plusmn;•&aelig;&uml;&iexcl;&ccedil;‰&sup1;&atilde;€&aring;&curren;–&ccedil;&plusmn;&aelig;&uml;&iexcl;&ccedil;‰&sup1;&ccedil;&shy;‰ &ccedil;&curren;&frac14;&auml;&raquo;&ordf;:&aring;&plusmn;•&auml;&frac14;š&ccedil;&curren;&frac14;&auml;&raquo;&ordf;&atilde;€&aring;&frac14;€&auml;&cedil;š&aring;‰&ordf;&aring;&frac12;&copy;&ccedil;&curren;&frac14;&auml;&raquo;&ordf;&atilde;€&aring;&yen;&nbsp;&aring;Ÿ&ordm;&ccedil;&curren;&frac14;&auml;&raquo;&ordf;&atilde;€&eacute;&cent;&aring;&yen;–&ccedil;&curren;&frac14;&auml;&raquo;&ordf;&atilde;€&auml;&frac14;š&egrave;&reg;&reg;&ccedil;&curren;&frac14;&auml;&raquo;&ordf;&atilde;€&auml;&iquest;ƒ&eacute;”€&ccedil;&curren;&frac14;&auml;&raquo;&ordf;&atilde;€&aring;&plusmn;•&ccedil;&curren;&ordm;&ccedil;&curren;&frac14;&auml;&raquo;&ordf;&ccedil;&shy;‰ &auml;&sup1;&eacute;˜Ÿ:&auml;&ordm;&curren;&aring;“&auml;&sup1;&eacute;˜Ÿ&atilde;€&aring;†›&auml;&sup1;&eacute;˜Ÿ&atilde;€&aring;&uml;&eacute;&pound;Ž&eacute;”&pound;&eacute;&frac14;“&atilde;€&aelig;‰“&aring;‡&raquo;&auml;&sup1;&eacute;˜Ÿ&atilde;€&ccedil;ˆ&micro;&aring;&pound;&laquo;&auml;&sup1;&eacute;˜Ÿ&atilde;€&aelig;&deg;‘&auml;&sup1;&ccedil;&raquo;„&aring;ˆ &ccedil;”&micro;&aring;&pound;&deg;&auml;&sup1;&eacute;˜Ÿ&ccedil;&shy;‰ &egrave;ˆž&aring;&deg;:&egrave;ˆž&aring;&deg;&aelig;&shy;&aring;&raquo;&ordm;&atilde;€&egrave;ˆž&aring;&deg;&eacute;Ÿ&sup3;&aring;“&atilde;€&egrave;ˆž&aring;&deg;&ccedil;&macr;&aring;…‰ &aelig;ˆ‘&aring;&cedil;&aring;œ&uml;&aring;&sup1;&iquest;&aring;&middot;ž&aring;„&aring;&curren;&sect;&eacute;&laquo;˜&aelig;&nbsp;&iexcl;&aelig;œ‰&egrave;‰&macr;&aring;&yen;&frac12;&auml;&ordm;&ordm;&egrave;„‰&aring;…&sup3;&ccedil;&sup3;&raquo;&iuml;&frac14;Œ&aring;&middot;&sup2;&aring;&raquo;&ordm;&aelig;ˆ&aring;&ordm;ž&aring;&curren;&sect;&ccedil;š„&auml;&ordm;&ordm;&aring;Š›&egrave;&micro;„&aelig;&ordm;&aring;&ordm;“&iuml;&frac14;Œ&aring;Œ…&aelig;‹&not;&auml;&ordm;†&ccedil;&curren;&frac14;&auml;&raquo;&ordf;&aring;&deg;&aring;&sect;&atilde;€&aelig;&uml;&iexcl;&ccedil;‰&sup1;&aring;&deg;&aring;&sect;&atilde;€Showgirl&atilde;€Cosplay&atilde;€&aring;•&brvbar;&aring;•&brvbar;&eacute;˜Ÿ&atilde;€&aring;&curren;–&egrave;&macr;&shy;&ccedil;&iquest;&raquo;&egrave;&macr;‘&ccedil;&shy;‰&auml;&ordm;&ordm;&aelig;‰&eacute;˜Ÿ&auml;&frac14;&iuml;&frac14;Œ&egrave;ƒ&frac12;&aring;&iquest;&laquo;&eacute;€Ÿ&auml;&cedil;&ordm;&aelig;&macr;&auml;&cedil;&ordf;&auml;&frac14;&auml;&ordm;‹&auml;&cedil;š&aring;•&auml;&frac12;&aelig;&auml;&frac34;›&eacute;&laquo;˜&ccedil;&acute;&nbsp;&egrave;&acute;&uml;&ccedil;š„&ccedil;&curren;&frac14;&auml;&raquo;&ordf;&aelig;&uml;&iexcl;&ccedil;‰&sup1;&auml;&cedil;“&egrave;Œ&atilde;€&aring;…&frac14;&egrave;Œ&auml;&ordm;&ordm;&aring;‘˜&atilde;€‚</p>
 • Product/Service : assistan, model
 • Category : Business Services
 • Contact Person : Ms. Alice chen
 • Link More : China Business Services ,China General Services
 • Telephone :
 • Fax :
 • Mobile phone :
 • Address : heng feng da sha B201, Guangzhou, Guangdong, China
 • Website : www.zgliyi.com
 • Business Type : Trading